salt manage job

salt job管理

 1. salt job说明

  1
  在SaltStack里面执行任何一个操作都会在Master上产生一个jid号.Minion端会在cache目录下的proc目录创建一个以jid为名称的文件,这个文件里面的内容就是此次操作的记录,当操作处理完成后该文件会自动删除.而Master端会记录每次操作的详细信息,这个记录都是存在Master端cache目录下jobs下.
 2. 通过salt-run来管理job

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  //查看salt-run对job管理的一些用法
  [root@salt-master ~]# salt-run -d |grep jobs

  //查看job运行结果
  [root@salt-master ~]# salt-run jobs.lookup_jid 2015050322312

  //查看job详细记录
  [root@salt-master ~]# salt-run jobs.list_job 2015050322312
 3. 通过SaltStack Module来管理job

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  salt-run对job管理功能比较局限,目前salt-run还不支持kill某个job.现在我们就开始介绍使用SaltStack自带的Module来管理job

  //查看Module的用法
  [root@salt-master ~]# salt \* sys.doc saltutil |grep job

  //查看job信息
  [root@salt-master ~]# salt 'Minion' saltutil.find_job 2015050322312

  //杀掉job
  [root@salt-master ~]# salt 'Minion' saltutil.kill_job 2015050322312